BALTFIMPA to nazwa nowego działania Komisji Helsińskiej na rzecz wzbudzenia nowego rodzaju projektów służących zachowaniu naturalnej bioróżnorodności Bałtyku. Dedykowane mają być głównie obszarom, które zostały uznane za wymagające ochrony w skali międzynarodowej (np. Natura 2000, BSPA-HELCOM) lub krajowej. W ich obrębie będą realizowane projekty poszukujące metod prowadzenia połowów ryb i zarządzania nimi, w taki sposób aby nie szkodziły chronionym siedliskom i gatunkom. Będą to także projekty poszukujące oceny wpływu różnych metod połowów na przedmiot ochrony. Jest szansa zatem, aby rybołówstwo stopniowo zmieniało podejście do eksploatacji morza i uwzględniało w swojej działalności potrzeby ekosystemu, który eksploruje swoimi narzędziami. To droga do nowoczesności, prowadząca do uzyskiwania eko-certyfikatów na metody zarządzania zasobami, na techniki połowowe i produkty pochodzenia morskiego – przyjazne morskiej przyrodzie.

Spotkanie inaugurujące BALTFIMY odbyło się 23-24 stycznia w Helsinkach. Polskie Ministerstwo Rolnictwa Rozwoju Wsi w porozumieniu z Departamentem Ochrony Przyrody Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zaproponowało aby akwenem na będzie realizowany polski projekt był obszar ochronny Natura 2000 położony w obrębie Zatoki Pomorskiej. Na jej płytkich wodach znajdują się łowiska rybaków stosujących stawne sieci skrzelowe, zimują duże ilości nurkujących ptaków oraz pojawiają się morświny dla których bezpieczeństwa unijne Rozporządzenia 812/2004 nakazało na tym akwenie kutrom powyżej 12 m długości stosowanie akustycznych odstraszaczy (pingerów).

Wyniki z BALTFIMPY mają pomóc rybołówstwu w poszukiwaniu drogi do realizacji zapisów Dyrektywy ptasiej, Dyrektywy siedliskowej, Ramowej dyrektywy ds. strategii morza oraz Unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej. Czas realizacji projektów zaplanowano na lata 2012-2014.

KES