I. Akty prawne międzynarodowe

1. Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt sporządzona w Bonn dnia 23 czerwca 1979r. (zwana Konwencją Bońską) – kliknij

W obrębie tej konwencji przyjęto dodatkowe porozumienie:

Porozumienie o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego sporządzone w Nowym Jorku dnia 17 marca 1992r. (zwane Porozumieniem ASCOBANS) – kliknij

2. Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk sporządzona w Bernie dnia 19 września 1979r. (zwana Konwencją Berneńską) – kliknij

3. Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego sporządzona w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992r. (zwana Konwencją Helsińską) – kliknij

W obrębie tej konwencji przyjęto dodatkowe zalecenia:

zalecenie HELCOM 17/2  (tekst w j.angielskim)

II. Akty prawne unijne

Dokumenty prawa unijnego dostępne na tej stronie pochodzą z portalu prawnego Unii Europejskiej EURLEX http://eur-lex.europa.eu/  © Wspólnoty Europejskie

1. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (zwana Dyrektywą Siedliskową) – kliknij

2. Rozporządzenie Rady (WE) nr 812/2004 z dnia 26 kwietnia 2004r. ustanawiające środki dotyczące przypadkowych odłowów waleni na łowiskach i zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 88/98
– tekst rozporządzenia w języku polskim – kliknij
– tekst rozporządzenia w języku angielskim – kliknij

3. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 25 grudnia 2005r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 88/98 – kliknij

III. Akty prawne krajowe

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody – kliknij

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt – kliknij