W dniu 12 stycznia 2012 roku w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie odbyło się inauguracyjne spotkanie w sprawie tworzenia krajowych programów ochrony dwóch gatunków ssaków morskich: foki szarej oraz morświna. Głównym celem spotkania było przedstawienie wstępnych założeń tworzenia programu oraz podstawowych informacji na temat biologii i ekologii tych dwóch gatunków. Podczas prezentacji zaprezentowano także status ochronny obu gatunków oraz przesłanki dla stworzenia krajowych planów ich ochrony.

Foka szara oraz morświn jako gatunki zajmujące najwyższy szczebel w piramidzie pokarmowej często muszą rywalizować o pokarm z ludźmi. Jest to niestety często powodem konfliktów na tym tle. Z jednej strony gatunki ssaków morskich wymagają ścisłej, czynnej ochrony z drugiej jednak należy minimalizować straty w sektorze rybołówstwa.

Stworzone w nadchodzącym roku plany mają uwzględniać potrzeby interesariuszy oraz prowadzić do takiego stanu ochrony, który będzie zadawalający dla wszystkich.

Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji naukowych, samorządów, zrzeszonych grup rybackich, organizacji pozarządowych oraz osoby nie zrzeszone, a zainteresowane problemem.

Każdy z uczestników miał możliwość wygłoszenia swojego stanowiska wobec nadchodzących prac związanych z tworzeniem dokumentów, wywiązała się także ciekawa dyskusja na temat omawianego problemu.

Czwartkowe spotkanie było wstępem do prowadzenia dalszych rozmów i zaowocowało powstaniem czterech grup roboczych, w ramach których zostanie podjęta próba rozwiązania zasygnalizowanych problemów. Głównym zadaniem powstałych grup będzie uzgodnienie i opracowanie zawartości planów ochrony. Zakończenie przedsięwzięcia przewidziane jest na grudzień 2012 roku, gdzie ostatecznie powstaną dokumenty, a następnie zostaną przekazane do opiniowania przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Prace nad opracowaniem i konsultacjami społecznymi projektów planów ochrony wykonywane są przez firmę Mediatorzy.pl .

Działania te są realizowane w ramach projektu “Wsparcie restytucji ssaków bałtyckich w Polsce” koordynowanego przez WWF Polska oraz Stację Morską IO UG w Helu.

Więcej informacji na temat planów ochrony:

http://baltyk.mediatorzy.pl/pl/baltyk/plenarna

 

Lista referatów, które zostały wygłoszone podczas spotkania:

Prezentacja założeń projektu
Agata Gójska, Mediatorzy.pl

Foka szara – podstawowe dane na temat gatunku
Iwona Pawliczka, Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

Informacja na temat szkód, jakie wyrządzają foki w połowach prowadzonych przy użyciu sprzętu stawnego (netów i haków)
Tomasz Linkowski, Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

Foka szara – przykład szwedzki
Robert Boch, Mediatorzy.pl

Morświn – podstawowe dane na temat gatunku
Krzysztof Skóra, Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

Programy ochrony gatunków – aspekty formalne oraz status ochronny foki szarej i morświna
Lidia Sternik, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

 

Tekst: Irmina Starczewska
Foto: Monika Selin