Rozporządzenie Rady (WE) Nr 809/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 894/97, (WE) nr 812/2004 oraz (WE) nr 2187/20051 w odniesieniu do pławnic ustaliło nową definicje dla tego typu narzędzia połowowego. Wprowadzenie jednolitej definicji pławnic w trzech w/w rozporządzeniach uznano to za konieczne i pomocne w zastosowaniu i wdrożeniu ustawodawstwa wspólnotowego w tym obszarze oraz uniknięcia jego obchodzenia za sprawą przyjmowania różnych interpretacji na poziomie krajowym.

Jak przygotowywano projekt rezolucji legislacyjnej Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 894/97, (WE) nr 812/2004 oraz (WE) nr 2187/2005 w odniesieniu do pławnic i jak go dokładnie uzasadniono można przeczytać tu:

www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2007-0014+0+DOC+XML+V0//PL

Zatem w myśl obowiązującej w UE definicji »pławnica« oznacza sieć skrzelową utrzymywaną na powierzchni morza lub na pewnej głębokości za pomocą urządzeń pływających, dryfującą z prądem osobno lub wraz z łodzią, z którą sieć może być połączona. Sieć może być wyposażona w urządzenia, które mają ją stabilizować i / lub ograniczać jej dryfowanie.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 812/2004 z dnia 26 kwietnia 2004r. określające środki dotyczące przypadkowego odławiania waleni zakazuje od 1 stycznia 2008 roku używania na Bałtyku takich właśnie narzędzi połowowych.

Warto przy okazji zwrócić uwagę jak polski tekst tłumaczenia2 tegoż rozporządzenia (gdzie nota bene określenie pławnica nie istnieje) różni się w sferze fachowego nazewnictwa od wersji w języku angielskim3.

W warstwie najbardziej interesującej polskich rybaków łososiowych rozporządzenie to (812/2004) w obu wersjach językowych mówi to samo: (…) „Zgodnie z procedurami dotyczącymi wykonania wdrożenia uprawnień przyznanych na 2008 r., od 1 stycznia posiadanie na pokładzie lub używanie do połowów sieci dryfujących będzie zabronione”  czyli  (…) „From 1 January 2008, it shall be prohibited to keep on board, or use for fishing, driftnets”.

Pytanie teraz brzmi czy pławnica jest wyłącznie siecią dryfującą? Wydaje się, że tak właśnie powinno to być interpretowane, aby nie mylić innych4, bardzo podobnych sieci do także połowu łososi i troci stosowanych w polskim rybołówstwie przybrzeżnym, które wykonane z takiego samego rodzaju tkaniny, podobnie uspławnione są jedno- lub dwustronnie kotwiczone do dna łowiska.

Krzysztof E. Skóra
28.06.2007r.

  1. Tekst rozporządzenia w języku polskim:
    http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/pl/oj/2007/l_182/l_18220070712pl00010002.pdf
  2. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/pl/dd/04/07/32004R0812PL.pdf
  3. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2004/l_150/l_15020040430en00120031.pdf
  4. Też bardzo często nazywanych pławnicami, choć są to formalnie rzecz biorąc należące do grupy sieci skrzelowych wontony łososiowo-trociowe.