Ministerstwo Gospodarki Morskiej (www.mgm.gov.pl) w dn. 18.10.2007r. w serwisie informacyjnym poinformowało, że (…) „W dniu 16 października Minister Gróbarczyk wystosował pismo do Komisarza Borga w celu przedstawienia stanowiska polskiego Rządu w sprawie najbardziej istotnych dla strony polskiej kwestii połowów dorsza we wschodniej części Morza Bałtyckiego” (…). W liście tym1 Minister odniósł się także do sprawy zakazu połowu dryfującymi pławnicami, które wprowadziło Rozporządzenie Rady (WE) nr 812/2004 z dnia 26 kwietnia 2004r. określające środki dotyczące przypadkowego odławiania waleni podczas połowów ryb. Oto ten fragment:

Warszawa, dnia 16 października 2007r.

           

MINISTER
GOSPODARKI MORSKIEJ
Marek Gróbarczyk

Pan
Joe Borg
Komisarz Unii Europejskiej
ds. Rybołówstwa i Polityki Morskiej

Szanowny Panie Komisarzu,

W związku ze zbliżającym się posiedzeniem Rady Ministrów UE ds. rybołówstwa w Luksemburgu, chciałbym przedstawić Panu Komisarzowi stanowisko polskiego Rządu w najbardziej istotnych  dla strony polskiej kwestiach.  (…)

(…)

W związku z wprowadzeniem rozporządzeniami Rady UE nr 812/2004 i nr 2187/2005 zakazu posiadania od dnia 1 stycznia 2008 r. na pokładzie lub używania do połowów na Morzu Bałtyckim sieci dryfujących, chciałbym zwrócić uwagę Pana Komisarza, że Polska uruchomiła „Program Monitorowania Przypadkowych Połowów Waleni”. Dane pozyskane w trakcie obserwacji prowadzonych przez 152 dni połowowe, w podobszarze 26 wykazują, że w trakcie obserwacji nie odnotowano połowu ani obecności w pobliżu sieci żadnego morświna.

Z uwagi na brak dostatecznych i wyczerpujących informacji wskazujących na występowanie morświnów w dryfujących pławnicach łososiowych tradycyjnie eksploatowanych przez polskich rybaków (podobszary 25 – 26 Morza Bałtyckiego) strona polska stoi na stanowisku, że wdrożenie zakazu używania dryfujących pławnic  łososiowych nie jest uzasadnione. Zdaniem strony polskiej, zakaz używania dryfujących pławnic łosiowych został wprowadzony bez przedstawienia jego naukowego uzasadnienia. Strona polska pragnie wskazać, że dryfujące pławnice łososiowe, w podobszarach 25 – 26, są stosowane poza obszarem, w którym naukowcy spodziewają się  występowania morświna.

Zwracam Pana Komisarza uwagę, iż ukształtowanie polskiego wybrzeża, które charakteryzuje się prostą linią brzegową, brakiem zatok i wysp, uniemożliwia zastąpienie dryfujących pławnic łososiowych innymi narzędziami połowowymi (np. zakotwiczonymi pułapkami „trawnets”), które nie zakłóciłyby, ciągłości ekonomicznej polskiego sektora rybołówstwa.

Biorąc pod uwagę brak jakichkolwiek informacji o przypadkowych połowach morświnów powodowanych przez dryfujące pławnice łososiowe oraz koszty społeczne i ekonomiczne wdrożenia działań przewidzianych przepisami rozporządzeń nr 812/2004 i nr 2187/2005 informuję Pana Komisarza, że Polska będzie wnosiła o dwuletnią derogację w odniesieniu do wdrożenia wymienionych we wniosku działań, w celu dokładnego zbadania wpływu używania dryfujących pławnic łososiowych na stan ochrony morświna (…).

  1. http://www.mgm.gov.pl/pliki/Pismo%20do%20komisarza%20Borga..doc