W dniach 29.10 – 1.11.2007r. w Niemieckim Muzeum Oceanograficznym w Straslundzie odbyło się ciekawe sympozjum i seminarium. Jego temat brzmiał: „Rok delfina w Europie   – ochrona małych waleni i obszarów morskich”.

Pierwszy dzień spotkania naukowców z całej niemal Europy poświęcono omawianiu problemów dotyczących tworzenia, funkcjonowania i zarządzania morskimi obszarami chronionymi dla waleni. Mówiono zarówno o tych położonych w pobliżu wybrzeży niemieckich jak i odległych wodach rejonu Morza Śródziemnego. Doświadczeniem dzielili się naukowcy z Francji, Niemiec, Hiszpanii, Chorwacji oraz Irlandii.

Dużo uwagi poświęcono badaniom biologii i ekologii małych waleni na rzecz skuteczniejszej ich ochrony. Szczególnie ciekawym tematem w kontekście dyskusji o znaczeniu siedlisk i obszarów występowania morświnów była prezentacja dotycząca wykorzystywania telemetrii satelitarnej jako możliwie najlepszej metody poznania tras ich migracji i miejsc bytowania. Przedstawiano też postępy w monitorowaniu obecności tych zwierząt np. przy pomocy urządzeń nasłuchowych. Poruszano problem wzrastającego zagrożenia hałasem w środowisku wodnym oraz ryzyka na jakie są narażone morświny z powodu detonowania ładunków wybuchowych w tym amunicji pozostałej w morzach po II wojnie światowej. Mówiono o zderzeniach waleni ze statkami, postępach w hodowli morświnów, metodach zmniejszenia śmiertelności tych zwierząt z racji groźnego przyłowu. Przedstawiono stan zawansowania planu odtworzenia morświnów w Morzu Północnym.

Ważnym punktem sympozjum był referat omawiający
wszystkie międzynarodowe dokumenty prawne dotyczące
powinności ochrony waleni w Unii Europejskiej.

W ostatnim dniu odbyło się seminarium poświęcone sprawom bałtyckich morświnów. Wśród omawianych tematów znalazły się: ocena wdrażania Planu ASCOBANS dotycząca odtworzenia bałtyckich zasobów tych zwierząt (tzw. Plan Jastarnia), wyniki analiz genetycznych struktury populacji morświnów w Bałtyku, a także problemy badań ich rozrodu, wieku i stanu zdrowotnego. Poruszano kwestię stworzenia interaktywnej bazy danych dotyczących bałtyckich morświnów i szeroko zakrojonego projektu badawczego służącego monitorowaniu ich obecności w Morzu Bałtyckim przy  użyciu akustycznych urządzeń rejestrujących.

Trzy przykładowe prezentacje referatów, które wygłoszono na seminarium dedykowanym ochronie i badaniom morświnów w Bałtyku.

Uczestnicy seminarium wystosowali do władz Unii Europejskiej apel o podjęcie rewizji zapisów zarządzenia 812/2004 dotyczącego stosowania w rybołówstwie środków na rzecz ochrony bałtyckich zasobów morświnów.

Spotkanie zorganizowane było przez Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego Niemiec (BMU), Niemiecką Federalną Agencję Ochrony Środowiska (BFN) oraz Niemieckie Muzeum Oceanograficzne (DMM), a patronowały mu Sekretariat Konwencji Bońskiej (CMS) oraz Agencja Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych (UNEP).

Tekst:
Tatiana Mikiciuk, Krzysztof E. Skóra