Bałtycki Plan Działania Komisji Helsińskiej wchodzi w fazę realizacyjną. W dniu 23 września 2008r. w Helsinkach, pod auspicjami Baltic Marine Environment Protection Commission HELCOM-u, w obecności reprezentacji Komisji Europejskiej odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli ministerstw państw nadbałtyckich odpowiedzialnych za ochronę przyrody oraz rybołówstwo („Baltic Fisheries/Environmental Forum 1/2008”)  w celu stopniowego wdrażania w życie planów zarządzania zasobami przyrodniczymi morza od których stanu zależy nie tylko pożądany status ekologiczny Bałtyku, ale także pomyślność przemysłowych zasobów rybackich. Omawiano formy ekologicznego podejścia w uprawianiu gospodarki rybackiej, zastanawiano się nad formami eksploatacji ryb na obszarach chronionych Bałtyku (Natura 2000, BSPA-HELCOM i innych), omawiano sprawy przyłowu, w tym morświnów, ptaków i gatunków chronionych ryb. Analizowano sposoby monitorowania wpływu rybołówstwa na ekosystem i zasoby poszczególnych gatunków, w tym tych najbardziej zagrożonych wyginięciem – chronionych. Porównywano metody i zakres podejmowanych akcji restytucji ichtiofauny poprzez zarybianie (np. łososia, troci wędrownej, jesiotra, szczupaka) i odtwarzania ich siedlisk. Dyskutowano także nad spójnością Wspólnotowej Polityki Rybackiej UE i metodami ochrony środowiska Bałtyku realizowanymi przez HELCOM w ramach wypełniania zaleceń Konwencji Helsińskiej.