W szwedzkiej miejscowości Hindas k/ Goeteborga odbywało się doroczne, dziewiąte już posiedzenie Komitetu Doradczego Porozumienia o Ochronie Małych Waleni Bałtyku i Morza Północnego (ASCOBANS). Najważniejszym punktem obrad była aprobata dla planu ochrony bałtyckich morświnów. Plan ten zwany także jako „Jastarnia Plan” – od miejsca jego opracowania, będzie ostatecznie przyjęty  przez reprezentantów Państw Stron Porozumienia ASCOBANS w Bonn w 2003 roku.

Na spotkanie w Hindas przyjechały delegacje poszczególnych krajów w składach reprezentujących ministerstwa zarówno ochrony środowiska (dr Krzysztof Skóra i mgr Iwona Kuklik ze Stacji Morskiej UG) jak i rybołówstwa (profesor Bohdan Draganik z MIR-u). Liczną grupę stanowili także obserwatorzy z europejskich, pozarządowych organizacji pro-ekologicznych. Zapowiedziano rychłe wejście do porozumienia Litwy i Estonii.  Wszyscy uczestnicy spotkania, w swoich wypowiedziach kładli nacisk na konieczność szybkiego i skutecznego działania  na rzecz poprawy losu tych zwierząt w naszym morzu.

Krzysztof E. Skóra