W Bonn, w siedzibie ONZ, (w dniach 30.01 – 02.02.2012) po raz kolejny spotkała się Grupa Jastarnia zrzeszająca przedstawicieli Państw Stron Porozumienia ASCOBANS1 ds. wdrażania planu odtwarzania bałtyckich zasobów morświnów2 zwanego też „Planem Jastarnia”. Gospodarzem spotkania był Sekretariat ASCOBANS.

Z zainteresowaniem przyjęto informację o nowej metodzie badawczej umożliwiającej identyfikację śladów po obecności morświnów w danym akwenie metodą genetycznej analizy fragmentów tkanek jakie te zwierzęta pozostawiają w wyniku zachodzących w ich ciele i na jego powierzchni procesów biologicznych.

Zapoznano się także z zawansowaniem prac projektu SAMBAH  na którego wyniki dot. rozmieszczenia morświnów w Bałtyku czekają specjaliści z różnych dziedzin.

Jak zawsze dużo rozmawiano o konieczności redukcji przyłowu morświnów i braku danych na temat tego zjawiska ze strony rybołówstwa oraz koniecznością poszukiwania i wdrażania metod jego eliminacji drogą stosowania alternatywnych narzędzi połowowych lub poprzez stosowanie pingerów. Za ważną i prowadzącą ku temu celowi metodę uznano certyfikację produktów rybnych, zdolnych uwiarygodnić się na rynku atestami zaświadczającymi o braku śmiertelność gatunków chronionych w procesie wykonywania połowów.

Dyskutowano również o skali zaangażowania w dialog nad sposobami ochrony morświnów różnych podmiotów gospodarczych, administracyjnych i politycznych. Brak ich aktywności na rzecz skutecznej ochrony skrajnie zagrożonych wyginięciem morświnów bałtyckich budzi niepokój. Brakuje wdrożeń postanowień Dyrektywy Siedliskowej, Ramowej dyrektywy UE ds. strategii morskiej, zobowiązań ratyfikowanych konwencji i ich zaleceń oraz planów (np. ASCOBANS, HELCOMU). Strona Polska poinformowała, że w naszym kraju szansę taką stwarza podjęty proces przygotowywania planu zarządzania i ochrony tego gatunku realizowany w ramach projektu WWF-Polska i SMIOUG pn. „Wsparcie i restytucja ssaków bałtyckich w Polsce”.

Dużo czasu poświęcono przeglądowi nowego planu ochronnego dla populacji żyjącej w Kattegacie, Morzu Bełtów i na skraju Zachodniej części Bałtyku. Plan ten przygotowują Dnia, Niemcy i Szwecja. W dużej części opiera się on o zasady wypracowane dla bałtyckiego Planu Jastarnia oraz bliźniaczego planu dla zasobów morświnów z Morza Północnego.

Grupa Jastarnia zleciła także pracę nad dalszym udoskonaleniem baz danych o występowaniu i zagrożeniach dla morświnów. Obecnie dane te zbiera HELCOM (kliknij tutaj) a Polska jest formalnym liderem spraw dotyczącym morświnów w ramach prac tej międzynarodowej komisji.

Następne spotkanie odbędzie się w Goeteborgu.

KES

  1. Porozumienie  o ochronie małych waleni Bałtyku, Północno-Wschodniego Atlantyku, Morza Irlandzkiego i Północnego Konwencji Bońskiej  (CMS)
  2. Jastarnia Group – corocznie ocenia postępy w ochronie i  badaniach dot. bałtyckich morświnów tworząc zalecenia dla Komitetu Doradczego Porozumienia ASCOBANS.