SAMBAH [link – kliknij] to międzynarodowy projekt badawczy poświęcony bałtyckim morświnom. Jego główne cele to ustalenie rozmieszczenia ich w Morzu Bałtyckim, zbadanie sezonowej zmienności zagęszczenia, próba określenia liczebności. W bieżącym roku zakończy się zbiór danych, po czym naukowcy rozpoczną czynności związane z opracowywaniem i interpretacją wyników. W przypadku bałtyckiej populacji morświnów, która ma status krytycznie zagrożonej, zdobyta w ramach projektu badawczego wiedza, koniecznie musi znaleźć zastosowanie praktyczne pod kontem wdrażania efektywnych metod ochrony.

Z tego też powodu organizowane są otwarte warsztaty SAMBAH 2013. Będą one połączone z posiedzeniem Grupy Jastarnia ASCOBANS1. Odbędą się 15.04.2013 w Miejskim Muzeum w Geteborgu w Szwecji. Pożądany jest udział dużego, grona interesantów, a wśród nich szczególnie reprezentantów przedstawicieli administracji rządowej państw UE z rejonu Morza Bałtyckiego – odpowiadających za eksploatację i ochronę zasobów morza, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, delegatów rybaków, żeglarzy, towarzystw wędkarskich i konstruktorów statków.

Spotkanie pozwoli na przeprowadzenie konsultacji pod kontem perspektywicznych działań w relacji do spodziewanych wyników projektu SAMBAH. Podczas dyskusji poruszone zostaną kwestie aktualnego stanu populacji morswinów w Bałtyku, sposobów minimalizacji szkodliwych dlań skutków, a także aspekty utworzenia dla nich specjalnych obszarów. Ważnym punktem będzie rozważenie międzynarodowej współpracy w kontekście realizacji zaleceń prawnych dokumentów UE oraz przyszłego regularnego monitoringu zasobów morświnów za pomocą metody jaką zastosowano w projekcie SAMBAH.

Organizatorzy mają nadzieję że warsztaty przyczynia się do jak najlepszego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas realizacji projektu co zapewni przyszłe bezpieczne współbytowanie ssaków morskich i ludzi żyjących wokół Morza Bałtyckiego.

 

  

  

Zapraszamy do Geteborga

Stacja Morska IOUG
Michał Bała, Krzysztof E. Skóra

  1. ASCOBANS – The Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic, North East Atlantic, Irish and North Seas link – kliknij