W dniach 22-24 listopada 2010r. w Kolmarden w Szwecji odbyło się spotkanie realizatorów projektu SAMBAH, którego gospodarzem był prof. Mats Amundin, koordynator projektu z Parku Dzikiej Przyrody Kolmarden. Na spotkanie, którego głównym celem było przedstawienie postępów w przygotowaniach do rozpoczęcia części badawczej projektu, wstępnie zaplanowanej na styczeń 2011r., przybyli przedstawiciele wszystkich krajów biorących udział w projekcie.

Koordynatorzy SAMBAH z poszczególnych krajów (Szwecja, Dania, Niemcy, Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia) przedstawili raporty na temat obecnego statusu projektu w ich krajach. Dotyczyły one etapu przygotowań do wystawienia sprzętu hydroakustycznego (konstrukcja systemów kotwiczących, zakup PODów i materiałów niezbędnych do budowy kotw), uzyskania niezbędnych do wystawienia sprzętu pozwoleń, wydawanych przez odpowiednie władze administracji morskiej, planowanego sposobu serwisowania punktów pomiarowych. Polska znajduje się na etapie końcowych przygotowań do prac terenowych i będzie gotowa do ich rozpoczęcia w styczniu 2011r. Niestety ze względu na opóźnienia organizacyjne niektórych realizatorów projektu oraz występujące w okresie zimowym  lokalne zlodzenia Bałtyku, możliwe jest przesunięcie rozpoczęcia badawczej części projektu na maj 2011r.

Podczas spotkania odbyło się również szkolenie dotyczące obsługi hydroakustycznych detektorów morświnów (POD) oraz spotkanie grupy roboczej SAMBAH pracującej nad kalibracją urządzeń POD i mającej zająć się w przyszłości szacowaniem gęstości oraz określeniem obszaru występowania populacji morświnów w Morzu Bałtyckim. Powołano również grupę roboczą do spraw promocji, której głównym zadaniem będzie praca nad rozpowszechnianiem wiedzy na temat SAMBAH w krajach biorących udział w projekcie. Ustalono priorytety działań dla grupy oraz określono zadania do zrealizowania w najbliższej przyszłości, do których należy między innymi przygotowanie i prezentacja w Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego wystawy zapoznającej odwiedzających fokarium gości z projektem oraz produkcja spotu telewizyjnego propagującego SAMBAH oraz ochronę morświnów. Podczas spotkania realizatorzy projektu otrzymali ulotki informacyjne oraz naklejki promocyjne, które będą dostępne w instytucjach biorących udział w projekcie. Materiały te zostały wyprodukowane dzięki dotacji finansowej przeznaczonej przez ASCOBANS. Kolejne spotkanie realizatorów SAMBAH planowane jest na marzec 2011r.

Tekst i zdjęcia: Monika Kosecka