ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 812/2004
z dnia 26 kwietnia 2004r.
określające środki dotyczące przypadkowego odławiania waleni
podczas połowów ryb oraz zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 88/98

Oficjalny tekst  Rozporządzenia Rady WE 812/2004 wraz z załącznikami
w języku angielskim (plik pdf)

Oficjalny tekst Rozporządzenia Rady WE 812/2004 wraz z załącznikami
w języku polskim  (plik pdf)

Uwaga: Niniejsza wersja tekstu w HTML jest tłumaczeniem nieoficjalnym.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 37, biorąc pod uwagę propozycję Komisji oraz Opinię Parlamentu Europejskiego1, a także mając na uwadze, co następuje:

1) celem Wspólnej Polityki Rybołówstwa, określonej w art. 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów połowowych w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa2, jest eksploatacja biologicznych zasobów wodnych przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem aspektów gospodarczego, ekologicznego i społecznego; w tym celu Wspólnota winna między innymi ograniczyć do minimum wpływ rybołówstwa na ekosystemy morskie, a Wspólna Polityka Rybołówstwa winna być zgodna z innymi zasadami polityki przyjętymi przez Wspólnotę, w szczególności z polityką ochrony środowiska;

2) Dyrektywa Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory3 przewiduje ścisłą ochronę waleni oraz zobowiązuje państwa członkowskie do podjęcia nadzoru nad ochroną tych gatunków; państwa członkowskie są ponadto zobowiązane ustanowić system monitorowania przypadkowych odłowów i zabijania tych gatunków, który umożliwi przedsięwzięcie dalszych środków badawczo – ochronnych, gwarantujących, że przypadkowy odłów i zabijanie nie będzie miał znacznego wpływu na w/w gatunki;

3) dostępne informacje naukowe oraz opracowana technologia, pozwalająca ograniczyć przypadkowe odłowy i zabijanie waleni podczas połowów ryb, uzasadniają zastosowanie dodatkowych środków, aby rozszerzyć ochronę małych waleni na poziomie Wspólnoty w sposób spójny i skoordynowany;

4) opracowano urządzenia akustyczne zapobiegające zbliżaniu się waleni do narzędzi połowowych, a urządzenia te skutecznie ograniczają przyłów gatunków waleni podczas połowów za pomocą sieci unieruchomionych; należy zatem zalecić stosowanie takich urządzeń na obszarach i łowiskach o stwierdzonym lub przypuszczalnym wysokim poziomie przyłowu małych waleni, biorąc pod uwagę stosunek kosztów do skuteczności takiego wymogu; ponadto należy określić parametry techniczne wydajnych akustycznych urządzeń odstraszających, używanych na ww. łowiskach; konieczne są badania naukowe lub projekty pilotażowe, które zwiększą wiedzę o długofalowych skutkach stosowania akustycznych urządzeń odstraszających;

5) niniejsze rozporządzenie nie może stanowić przeszkody w badaniach naukowo – technicznych, w szczególności nad nowymi typami aktywnych urządzeń odstraszających; należy zezwolić państwom członkowskim na dopuszczenie do tymczasowego stosowania w celach określonych niniejszym rozporządzeniem nowo opracowanych i skutecznych akustycznych urządzeń odstraszających, które nie spełniają parametrów technicznych tu określonych, jednak konieczne jest także zagwarantowanie bezzwłocznej aktualizacji parametrów technicznych akustycznych urządzeń odstraszających zgodnie z Decyzją Rady nr 1999/468/WE z 28.06.1999r. określającą procedury korzystania przez Komisję z uprawnień wykonawczych4;

6) niezależna obserwacja działalności połowowej jest niezbędna, aby uzyskać wiarygodne szacunki dotyczące przypadkowego odławiania waleni; konieczne jest zatem ustalenie planów monitorowania łowisk przez niezależnych obserwatorów na pokładzie oraz wyznaczenie łowisk, na których należy wprowadzić skoordynowany monitoring w pierwszej kolejności; aby zapewnić reprezentatywne dane o łowiskach, państwa członkowskie winny opracować i wdrożyć odpowiednie programy monitoringu statków pływających pod ich banderami i operujących na tych łowiskach; w przypadku niewielkich statków rybackich o długości całkowitej poniżej 15 m, na których niemożliwe jest stałe przebywanie dodatkowej osoby (obserwatora), dane o przypadkowych odłowach waleni winny być gromadzone w drodze badań naukowych lub projektów pilotażowych; należy także ustalić wspólne zadania w zakresie monitoringu i sprawozdawczości;

7) aby umożliwić regularne szacunki na poziomie Wspólnoty oraz wnikliwą ocenę średnioterminową, państwa członkowskie winny corocznie składać sprawozdania o stosowaniu urządzeń odstraszających oraz wdrażaniu programu obserwacji pokładowej, obejmujące także zgromadzone informacje o przypadkowym odłowie i zabijaniu waleni na łowiskach;

8) ryzyko dla zagrożonej wyginięciem populacji morświna w Morzu Bałtyckim, jakie stwarzają połowy pławnicami, wymaga zaprzestania użycia pławnic na tym obszarze; statki wspólnotowe, które stosują sieci dryfujące do połowów na tym obszarze należy objąć ograniczeniami ekonomicznymi i technicznymi, wymuszającymi stopniowe odchodzenie od tego typu połowów przed wprowadzeniem całkowitego zakazu stosowania takich narzędzi od dnia 1 stycznia 2008r.; należy zmienić Rozporządzenie Rady (WE) nr 88/98 z dnia 18 grudnia 1997r. określające techniczne środki ochrony zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund5, aby uwzględnić powyższe środki –

PRZYJĘŁA NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Przedmiot rozporządzenia

Niniejsze rozporządzenie określa środki zmierzające do ograniczenia przypadkowych odłowów waleni przez statki rybackie na obszarach wskazanych w Załącznikach I i III.

Artykuł 2
Stosowanie akustycznych urządzeń odstraszających

1. Z zastrzeżeniem innych przepisów wspólnotowych, zabrania się używania na statkach o długości całkowitej równej lub większej od 12 m narzędzi połowowych określonych w Załączniku I na obszarach, w okresach i od terminów wskazanych w tym Załączniku bez jednoczesnego stosowania akustycznych urządzeń odstraszających.

2. Kapitanowie wspólnotowych statków rybackich zadbają, aby akustyczne urządzenia odstraszające były w pełni sprawne podczas używania narzędzi połowowych.

3. W drodze derogacji ustęp 1 nie ma zastosowania do czynności połowowych prowadzonych wyłącznie dla celów badań naukowych, na podstawie zezwolenia i z upoważnienia wszystkich państw członkowskich lub zainteresowanych państw członkowskich, w celu opracowania nowych technicznych środków ograniczających przypadkowe odławianie lub zabijanie waleni.

4. Państwa członkowskie podejmą konieczne działania, aby nadzorować i oceniać – w drodze badań naukowych lub projektów pilotażowych – długoterminowe skutki stosowania urządzeń odstraszających na łowiskach i obszarach objętych rozporządzeniem.

Artykuł 3
Parametry techniczne i sposób użycia

1. Parametry techniczne i sposób użycia akustycznych urządzeń odstraszających wskazanych w art. 2 ust. 1 winny być zgodne z jedną z kolumn tabeli zamieszczonej w Załączniku II.

2. W drodze derogacji ustępu 1 państwa członkowskie mają prawo zezwolić na tymczasowe stosowanie akustycznych urządzeń odstraszających, których parametry techniczne i sposób użycia odbiegają od przepisów Załącznika II, pod warunkiem dostatecznego udokumentowania wpływu takich urządzeń na ograniczenie przypadkowych odłowów waleni. Okres ważności zezwolenia nie przekroczy 2 lat.

3. Państwa członkowskie zawiadamiają Komisję o zezwoleniach, które wydały w trybie ustępu 2, w terminie 2 miesięcy od dnia wydania tych zezwoleń. Państwa członkowskie udzielą Komisji informacji technicznych i naukowych o akustycznych urządzeniach odstraszających objętych zezwoleniami oraz o ich wpływie na przypadkowe odłowy waleni.

Artykuł 4
Plany obserwacji na morzu

1. Państwa członkowskie opracują i wdrożą plany monitoringu przypadkowych odłowów waleni przez obserwatorów na pokładzie statków pływających pod banderami tych państw, o długości całkowitej równej lub większej od 15 m, dla łowisk i w warunkach określonych w Załączniku III. Plany monitoringu należy opracować w sposób zapewniający dostarczenie reprezentatywnych danych o tych łowiskach.

2. Państwa członkowskie podejmą działania konieczne, aby zgromadzić dane naukowe dotyczące przypadkowych odłowów waleni przez statki o długości całkowitej nie przekraczającej 15 m, operujących na łowiskach określonych w Załączniku III ust. 3, w drodze odpowiednich badań naukowych lub projektów pilotażowych.

Artykuł 5
Obserwatorzy

1. Państwa członkowskie wypełnią zobowiązanie do obserwacji wyznaczając niezależnych, należycie wykwalifikowanych i doświadczonych obserwatorów. Osoby wyznaczone do wykonania tych zadań winny posiadać następujące kwalifikacje:

a) doświadczenie wystarczające, by określić gatunki waleni i metody połowu;

b) podstawową wiedzę w zakresie nawigacji morskiej oraz należyte przeszkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa;

c) umiejętność wykonania podstawowych zadań naukowych, takich jak pobieranie próbek w razie potrzeby, prowadzenie precyzyjnej obserwacji i sporządzanie ścisłych notatek z obserwacji;

d) wystarczającą znajomość języka państwa członkowskiego, pod którego banderą pływa obserwowany statek.

2. Zadaniem obserwatorów jest monitorowanie przypadkowych odłowów waleni oraz gromadzenie danych niezbędnych do dokonania ekstrapolacji zaobserwowanych przyłowów na całe łowisko. W szczególności obserwatorzy:

a) monitorują działalność połowową statków i zapisują odpowiednie dane o nakładzie połowowym (charakterystyka narzędzi, miejsce, czas rozpoczęcia i zakończenia połowu);

b) monitorują przypadkowy odłów waleni.
Obserwatorzy mają także prawo prowadzić inne obserwacje określone przez państwa członkowskie, w celu zgromadzenia wiedzy naukowej o składzie odłowu na badanych statkach oraz stanie biologicznym zasobów rybackich.

3. Obserwator dostarcza właściwym władzom państwa członkowskiego, pod którego banderą pływa statek, sprawozdanie zawierające całość zgromadzonych danych o nakładzie połowowym oraz obserwacjach dotyczących przypadkowego odłowu waleni wraz z podsumowaniem głównych ustaleń.
W szczególności sprawozdanie winno zawierać następujące informacje dla danego okresu:

a) dane statku;

b) imię i nazwisko obserwatora oraz okres, przez który przebywał on na pokładzie statku;

c) rodzaj działalności połowowej (w tym charakterystykę narzędzi, obszary według wykazu w Załącznikach I i III oraz odławiane gatunki);

d) czas trwania rejsu połowowego oraz odpowiedni nakład połowowy (wyrażony jako długość całkowita sieci x liczba godzin połowu dla narzędzi biernych i liczba godzin połowu dla narzędzi trałowych);

e) liczbę przypadkowo odłowionych waleni, z podaniem gatunków oraz w miarę możliwości dodatkowych informacji o wielkości bądź wadze, płci, wieku oraz ze wskazaniem liczby zwierząt straconych podczas wybierania lub wypuszczonych na wolność, gdy zdarzenia takie miały miejsce;

f) wszelkie dodatkowe informacje uznane przez obserwatora za użyteczne dla celów niniejszego rozporządzenia, w tym dane o awariach akustycznych urządzeń odstraszających podczas połowu lub dodatkowe obserwacje dotyczące biologii waleni (takich jak ich pojawienie się lub szczególne zachowanie w związku z połowem).
Kapitan statku ma prawo zażądać egzemplarza sprawozdania sporządzonego przez obserwatora.

4. Państwo członkowskie, pod którego banderą pływa statek, ma obowiązek przechowywać informacje zawarte w sprawozdaniu obserwatora przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia danego okresu sprawozdawczego.

Artykuł 6
Sprawozdania roczne

1. Państwa członkowskie raz w roku do dnia 1 czerwca przesyłają Komisji wyczerpujące sprawozdanie roczne dotyczące stosowania art. 2, 3, 4 i 5 w poprzedzającym roku. Pierwsze sprawozdanie obejmie część roku pozostałą od dnia wejścia niniejszego rozporządzenia w życie oraz cały rok następny.

2. Sprawozdanie roczne sporządzone na podstawie sprawozdań obserwatorów przekazanych zgodnie z art. 5 ust. 3 oraz całości innych stosownych danych – w tym danych o nakładzie połowowym, zebranych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1543/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. ustanawiającego ramy wspólnotowe dla gromadzenia i zarządzania danymi koniecznymi do prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa6 – zawiera oszacowanie całkowitego przypadkowego odłowu waleni na każdym z łowisk objętych obserwacją. Sprawozdanie to obejmuje także ocenę wniosków zawartych w sprawozdaniach obserwatorów oraz inne stosowne informacje, w tym informacje o badaniach prowadzonych w państwach członkowskich w celu ograniczenia przypadkowych odłowów waleni na łowiskach. Państwa członkowskie składające sprawozdania z wyników badań naukowych bądź projektów pilotażowych wskazanych w art. 2 ust. 4 i art. 4 ust. 2 zadbają o zastosowanie należycie wysokich norm jakości w trakcie przygotowywania i realizacji tych badań i projektów oraz przekażą Komisji szczegółowe informacje o zastosowanych normach.

Artykuł 7
Ocena ogólna i przegląd

1. W terminie jednego roku od złożenia przez państwa członkowskie drugiego sprawozdania rocznego Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie raport dotyczący stosowania niniejszego rozporządzenia w świetle informacji udostępnionych zgodnie z art. 6 oraz oceny sprawozdań złożonych przez państwa członkowskie, wydanej przez Komitet Naukowy, Techniczny i Gospodarczy ds. Rybołówstwa. Raport ten obejmie w szczególności zastosowanie niniejszego rozporządzenia do poszczególnych rodzajów statków i obszarów, jakość informacji uzyskanych dzięki wprowadzeniu planów obserwacji i jakość projektów pilotażowych. Do raportu mogą być załączone stosowne propozycje.

2. Raport będzie zaktualizowany po złożeniu przez państwa członkowskie czwartego sprawozdania rocznego.

Artykuł 8
Dostosowanie do postępu technicznego i dodatkowe instrukcje techniczne

1. Zgodnie z procedurą zarządzania określoną w art. 30 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 zostaną przyjęte:

a) instrukcje operacyjno-techniczne dotyczące zadań obserwatorów określonych w art. 6;

b) szczegółowe zasady sporządzania sprawozdań określonych w art. 6.

2. Zmiany w Załączniku II, wynikające z postępu naukowo-technicznego, wprowadza się zgodnie z procedurą określoną w art. 30 ust. 3 Rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.

Artykuł 9
Zmiana Rozporządzenia (WE) nr 88/98

Wprowadza się następujące przepisy:

Artykuł 8a
Ograniczenie stosowania pławnic

1. Od dnia 1 stycznia 2008 r. posiadanie pławnic na statku bądź stosowanie ich do połowu jest wzbronione.

2. Do dnia 31 grudnia 2007 r. pławnice można posiadać na pokładzie statku bądź stosować do połowu pod warunkiem uzyskania zezwolenia od właściwych władz państwa członkowskiego, pod którego banderą statek pływa.

3. W 2005 r. maksymalna liczba statków, dla których państwo członkowskie może wydać zezwolenie na posiadanie pławnic na pokładzie bądź stosowanie ich do połowu nie przekroczy 60% liczby statków rybackich, które stosowały pławnice w latach 2001-2003. W latach 2006 i 2007 maksymalna liczba tych statków nie przekroczy odpowiednio 40% i 20% liczby statków, które stosowały pławnice w latach 2001-2003.

4. Państwa członkowskie przekażą Komisji do dnia 30 kwietnia każdego roku wykaz statków, które uzyskały zezwolenia na połów z zastosowaniem pławnic; taka informacja za rok 2004 zostanie przekazana do dnia 31 sierpnia 2004 r.

Artykuł 8b
Warunki stosowania pławnic

1. Do każdego końca sieci należy zamocować bojki z reflektorami radarowymi umożliwiającymi ustalenie pozycji sieci w dowolnym czasie. Bojki należy trwale oznakować literą bądź literami i numerem rejestracyjnym statku, do którego należą.

2. Kapitan statku rybackiego stosującego pławnice prowadzi dziennik pokładowy, w którym na bieżąco zapisuje następujące informacje:

a) całkowita długość sieci na statku;

b) całkowita długość sieci użytych podczas każdego połowu;

c) wielkość przyłowów waleni;

d) data i miejsce tych przyłowów.

3. Na wszystkich statkach rybackich stosujących pławnice winno się znajdować zezwolenie określone w art. 8a ust. 2.

Artykuł 10
Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.
Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Luksemburg, dnia 26 kwietnia 2004 r.

W imieniu Rady
Przewodniczący

J. WALSH

  1. Opinię przedstawiono w dniu 10 lutego 2004 r.
  2. Dz.U. seria L nr 358 z dnia 31.12.2002 r., s. 59
  3. Dz.U. seria L nr 206 z dnia 22.7.1992 r., s. 7; dyrektywa ostatnio zmieniona Rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. seria L nr 284 z dnia 31.10.2003 r., s. 1)
  4. Dz.U. seria L nr 184 z dnia 17.7.1999 r., s. 23
  5. Dz.U. seria L nr 9 z dnia 15.1.1998 r., s. 1; rozporządzenie ostatnio zmienione Rozporządzeniem (WE) nr 48/1999 – Dz.U. seria L nr 13 z dnia 18.1.1999 r., s. 1
  6. Dz.U. seria L nr 176 z dnia 15.7.2000 r., s. 1