Tym razem nad Renem, w Bonn, w dniach 31.03 – 04.04.2008r., w siedzibie agend Organizacji Narodów Zjednoczonych zebrał się Komitet Doradczy ASCOBANS (Porozumienia o Ochronie Małych Waleni Bałtyku i Morza Północnego), jednego z czterech specjalnych porozumień jakie w obrębie Konwencji o Ochronie Wędrownych Gatunków Dzikich Zwierząt (zwanej potocznie Konwencją Bońską) zdecydowały się podpisać kraje europejskie, będące zainteresowane ochroną specyficznych grup zwierząt1 – waleni, nietoperzy, ptaków.

Budynek agend ONZ w Bonn, w tym
siedziby Sekretariatu ASCOBANS.
Foto: Patricja Stadie.

Program tego 15 już spotkania (www.ascobans.org/index0401.html) był nadzwyczajnie obszerny. Reprezentanci dziesięciu Stron Porozumienia ASCOBANS (z Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Litwy, Niemiec, Polski, Szwecji i Wielkiej Brytanii) z ministerstw ochrony środowiska, a w paru przypadkach także z sektora rybołówstwa oraz kilku organizacji pozarządowych (CCB, IFAW, WDCS, ECS, GSM) dyskutowali m.in. nad dwoma regionalnymi planami ochrony morświnów dla Bałtyku (tzw. Planem „Jastarnia”) oraz Morza Północnego. Mówiono o tym co wykonano i jakie zmiany należy wprowadzić. Wysłuchano także najnowszych informacji o skali przyłowu morświnów w poszczególnych krajach, strukturze populacji, wielkości zasobów, rozmieszczeniu, zanieczyszczeniach, akustycznych zakłóceniach, konfliktach z innymi użytkownikami morza. Zapoznano się z legislacyjną stroną planów powoływania morskich obszarów ochronnych, z finalnymi rezultatami badań programu SCANS II, przebiegiem projektów CODA i TNASS, rekomendacjami zmian w Rozporządzeniu WE 812/2004. Wstępnie dyskutowano czy Porozumienie ASCOBANS nie powinno w przyszłości obejmować wszystkich gatunków waleni (w tym także wielorybów) jakie w jego zasięgu mogą występować.

Na sali  obrad. Foto: Heidrun Frisch

Specjalnym wydarzeniem było wejście w życie postanowienia o powiększeniu obszaru działania Porozumienia ASCOBANS o nowe atlantyckie akweny. Sięga ono teraz poza Irlandię i obejmuje część wód Hiszpanii i Portugalii.

Krzysztof E. Skóra

Mapa zasięgu Porozumienia ASCOBANS

  1. ASCOBANS- Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and North Sea (www.ascobans.org)
    ACCOBAMS – The Agreement on the Conservation of Cetaceans in the Black Sea,
    Mediterranean Sea and contiguous Atlantic area (www.accobams.org).
    EUROBAT- Agreement on the Conservation of Populations of European Bats  (www.eurobats.org).
    AEWA – Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds(www.unep-aewa.org).