Tym razem w Belgii odbyła się doroczna konferencja European Ceatcean Society 1. Miejscem spotkania dla ok. 400 uczestników był Uniwersytet w Liege. Wśród wygłoszonych referatów, komunikatów 2 oraz prezentacji posterowych niezwykle liczne były omówienia wyników badań i problemów ochrony europejskich morświnów 3. Widać było także dalszy rozwój badań nad wpływem hałasu na morskie ssaki oraz rosnącą wiedzę na temat kolizji jednostek pływających z dużymi waleniami. Niezmiennie omawia się też rolę obszarów ochronnych dla zagrożonych populacji oraz problem śmiertelności waleni z powodu ich przyłowu. Konferencję poprzedziło kilka specjalistycznych warsztatów 4 m.in. spotkanie realizatorów projektu SAMBAH.