Anonimowy autor komentarza na jednej ze stron internetowych [www.portalmorski.pl]   w dniu 2007-10-27 16:33:241 zamieścił taki oto tekst:

(cyt)

Treść wniosku o derogację dotyczącą zakazu połowu łososia pławnicami łososiowymi. Wniosek ten został skierowany do Brukseli przez rząd polski dnia 26.X.2007:

Wniosek o ustanowienie czasowej derogacji w odniesieniu do:
1) Przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 812/2004 z 26.04. 2004 ustanawiającego środki dotyczące przypadkowych połowów waleni w rybołówstwie,
2) Do przepisów rozporządzenia Rady (WE) 2187 z dnia 21.12.2005 ustanawiającego środki zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, Cieśniny Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 88/98,

Na podstawie art. 37 Traktatu Akcesyjnego Polska wnosi o czasową derogację w odniesieniu do: Zakazu posiadania od dnia 1 stycznia 2008 roku na pokładzie lub używania do połowów na Morzu Bałtyckim sieci dryfujących, to jest od:
1) Postanowienia Rady (WE) nr 812/ 2004 z dnia 26 kwietnia 2004 roku ustanawiającego środki dotyczące przypadkowych połowów waleni w rybołówstwie oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 88/98,
2) Postanowienia Rady (WE) 2187 z dnia 21 grudnia 2005 roku, ustanawiającego środki dla zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, Cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1434/ 98 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 88/98.

Uzasadnienie Przepisy przyjęte w rozporządzeniu Rady (WE) nr 812/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 roku ustanawiającym środki dotyczące przypadkowych połowów waleni w rybołówstwie oraz zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 88, zwanym dalej rozporządzeniem nr 812/2004, nałożyły na polskich rybaków bałtyckich obowiązki, które wykraczają poza uwarunkowania określone podczas negocjacji akcesyjnych Stosownie do art. 9 pkt. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 roku ustanawiającego środki w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, Cieśnin Bełt i Sund  (Dz. Urz. WE?) państwa członkowskie zostały zobligowane do wprowadzenia zakazu posiadania od dnia 1 stycznia 2008 roku na pokładzie lub używania do połowów na Morzu Bałtyckim dryfujących pławnic łososiowych. Rzeczpospolita Polska uruchomiła „Program monitoringu Przyłowu Waleni”, który jest realizowany przez Morski Instytut Rybacki w Gdyni. Raport z przeprowadzenia Programu w okresie od stycznia do maja 2007 roku został przekazany Komisji Europejskiej za pośrednictwem stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. Wynika z niego, że dane zostały pozyskane w trakcie obserwacji prowadzonych przez 152 dni połowowe. W trakcie obserwacji nie odnotowano przyłowu ani obecności w pobliżu sieci żadnego morświna.

Z uwagi na brak dostatecznych i wyczerpujących informacji wskazujących na występowanie morświnów w dryfujących pławnicach łososiowych tradycyjnie eksploatowanych przez polskich rybaków (podobszary 25-26 Morza Bałtyckiego) strona polska stoi na stanowisku, że wdrożenie zakazu używania dryfujących pławnic łososiowych nie jest uzasadnione. Strona polska zwraca uwagę, że zakaz używania dryfujących pławnic łosiowych został wprowadzony bez przedstawienia jego naukowego uzasadnienia. Dane, które mówią o połowie morświna w sieciach są konsekwencją nieprecyzyjnej terminologii. Zanotowany połów morświna w sieciach polskich rybaków miał miejsce w wontonach, stosowanych w płytkich wodach przybrzeżnych. Natomiast przypadkowy połów morświna w dryfujących pławnicach łososiowych, których charakterystykę dopracowano dopiero w rozporządzeniu Rady (WE) 809/2007 art. 1 pkt. 1 nie miał miejsca. Strona polska pragnie wskazać, że dryfujące pławnice łososiowe w podobszarach 25-26 Morza Bałtyckiego, są stosowane poza obszarem, w którym naukowcy spodziewają się występowania morświna. Strona polska zwraca uwagę, iż ukształtowanie polskiego wybrzeża, które charakteryzują się prostą linią brzegową, brakiem zatok i wysp, uniemożliwia zastąpienie dryfujących pławnic łososiowych innymi narzędziami połowowymi (np. zakotwiczonymi pułapkami „trawnets”2), które nie zakłóciłoby, ciągłości ekonomicznej polskiego sektora rybołówstwa. Polski program obserwatorów morświnowych jest kontynuowany od 16 września 2007, a rozporządzenia Rady (WE) 812/2004 i 2187/2005 uniemożliwiają jego kontynuowanie po 1 stycznia 2008 r.

Biorąc pod uwagę brak jakichkolwiek informacji o śmiertelnych przyłowach morświnów powodowanych przez dryfujące pławnice łososiowe oraz koszty społeczne i ekonomiczne wdrożenia działań przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) 812/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r., ustanawiającym środki dotyczące przypadkowych połowów waleni w rybołówstwie i podtrzymującym je rozporządzeniu Rady (WE) 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 Rzeczpospolita Polska wnosi o dwuletnią derogację w odniesieniu do wdrożenia wymienionych we wniosku działań, w celu dokładnego zbadania wpływu używania dryfujących pławnic łososiowych na ochronę morświna.